Ségoula du 5 Av

סגולת יום ה’ באב – הילולת האר »י הקדוש רבי יצחק בן רבי שלמה לוריא (האר »י) ,מגדולי המקובלים של עם ישראל. נוהגים לחלק את לימוד הקבלה לשתי תקופות, זו שקדמה לאר »י וזו שלאחריו.  סגולה גדולה ביום זה: 1. להדליק נר לטובת נשמת הצדיק ולומר: הריני מדליק/ה נר לזכות נשמת רבי יצחק בן שלמה לוריא, זכותו תגן … Lire la suite de Ségoula du 5 Av